Teknik og miljø

Teknik og miljø - det bæredygtige lokalsamfund

Vi ser det som en naturlig del af vores politik at tage del i at løse de energi- og klimaudfordringer

Hos Lokallisten ser vi det som en naturlig del af vores politik at tage del i at løse de energi- og klimaudfordringer, vi står over for. Det er vores målsætning at spille en aktiv rolle i forhold til den grønne omstilling og bidrage til, at Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres.

Det gør vi blandt andet ved at have en holdning til grøn energi, inden for vindmøller, solceller og biogasanlæg.

Vindmøller:

Vindmøller er et af de helt store skridt mod en mere bæredygtig energiforsyning, og i Danmark har vi siden 1970’erne satset hårdt på den årtusinder gamle teknologi. Verden løber nemlig ikke sådan lige tør for vind, så længe vi har vejrsystemer. Derfor er der god mening i at høste energien, når den alligevel kommer blæsende over hovederne på os. I dag laver vi vindmøller så store og effektive, at vi måler deres produktivitet i megawatt, og vores havvindmølleparker leverer på blæsende dage en kæmpe del af vores samlede strømproduktion. I 2019 dækkede vindmøller 46,9 procent af vores samlede elforbrug her i Danmark.

Lokallisten vil politiske arbejde for, at vindmøller placeres langs motorveje eller placeres, hvor der i forvejen er støj fra industrien (f. eks Hirtshals Havn), da de store vindmøller der sættes op i dag, er at regne som industrianlæg. Men, selvfølgelig skal opsætningen altid ske under hensyntagen med den omkringliggende natur, og i tæt dialog med de berørte borgere i lokalområdet.

Solceller:

En af de vigtigste fordele ved solceller er, at Hjørring Kommune mindsker sit CO2-aftryk. Har man 10 kvadratmeter solceller, kan der spares op til et halvt ton CO2 om året. Solceller er derfor en vital løsning i Hjørring Kommunes grønne omstilling, hvor vi i 2050 kun skal bruge vedvarende energi. Solcellestrøm er en 100% grøn energiform, med en uendelig energiressource i solen. Al strøm, som solcelleanlæg producerer, erstatter konventionelt produceret strøm.

Lokallisten er derfor positiv over for solcelleparker, hvis de placeres hensigtsmæssig ift. den omkringlæggende natur, og det indgår i lokalplanen, at en del af projektet er beplantning omkring anlægget.

Biogasanlæg:

Biogas bliver en central del af fremtidens energiforsyning, hvor kul og olie skal erstattes af vedvarende energikilder. Der er allerede fuld gang i at blive produceret grøn biogas til husholdninger og virksomheder i Hjørring Kommune. Biogas er CO2-neutral energi, og udnytter ressourcer i affald fra bl.a. landbrug og industri, der ellers var gået til spilde.

Lokallisten ønsker, at så megen biogas som muligt sendes ud i naturgasnettet. Herved kan gassen nemlig lagres og hentes frem, præcist når der er brug for den og samtidig sikre, at alle kommunens borgere kan få glæde af den CO2-neutrale, grønne energi til bl.a. varme og transport. 

Ligeledes har Lokallisten et ønske om, at så meget af biogassen som muligt transporteres via rørledninger, som flere af de anlæg der er givet tilladelse til allerede praktisere. Dette er ikke kun en fordel for ift. lugtgener, men også for belastning af Hjørring Kommunes vejnet, som på de små veje mellem landsbyerne, kan beskrives som nedslidt og forsømt. Dette vil på sigt spare kommunekassen for midler i forbindelse med udbedringen af de små veje i landdistrikterne.

De forskellige former for vedvarende energi har fordele og ulemper, som skal afvejes, inden der satses på de enkelte teknologier. De største, og altoverskyggende fordele er, at vedvarende energi ikke er fossile brændstoffer – og derfor sparer de klimaet for en stor mængde CO2. De største ulemper er, hvis vi ser bort fra vandkraft, at forsyningssikkerheden er svingende. Vi skal også bruge strøm, når solen ikke skinner og vinder ikke blæser, og derfor har vi i dag stadig gang i kedlerne på kraftværkerne, så der altid er strøm i kontakterne. Derfor bliver opbevaring af den vedvarende energi en af fremtidens helt store udfordringer.

Lokallisten er derfor åben over for andre alternative former for grøn energi og bæredygtige løsninger, som f. eks bioenergi, bioraffinaderier, solcelleteknologi baseret på organiske solceller, nye (bio)brændstoffer til transportsektoren, udvikling af materialer, konvertering (P2X) og lagring af grøn energi. Og indgår derfor gerne i den politiske, samt den lokale dialog om disse, med et åbent sind.