Referat fra generalforsamling

Referat af generalforsamling i Lokallisten 2019

Tidspunkt: Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00

Sted: Løkken Bibliotek, Harald Fischers Vej 30 B, 9480 Løkken

Der var 11 fremmødte

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden og valg af dirigent
  Formanden bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Jørn Munk Nielsen som dirigent. Jørn Munk blev efterfølgende valgt til dirigent
 1. Formandens beretning
  Formandens startede med anmode deltagerne om at rejse sig og holde 1 minuts stilhed til minde for Kathrine Jensens alt for tidlige død. Ære være hendes minde.

  Efterfølgende blev der sagt tillykke til Sven Bertelsen for 25 års byrådsarbejde. Der blev overrakt vin og blomster.

  Beretningen fokuserede primært om Lokallistens situation – herunder vore byrådspolitikers manglende mulighed for at indflydelse på den kommunalpolitiske dagsorden. Dog vigtigt at huske, at der stadigvæk er brug for Lokallisten som ”lokalområdets talerør”.

  Der var stor tilfredshed med Dan og Svens arbejde i byrådet. Gør et stort arbejde for at markere Lokallisten i byrådet.

  Der havde ikke været så stor aktivitet i bestyrelsen. Møder er dog blevet afholdt.

  Formanden sluttede af med en tak til Dan, Sven, bestyrelsen og medlemmerne.

  Der var i øvrigt ingen bemærkninger til beretningen. 
 1. Kassererens beretning og godkendelse af revideret regnskab
  Hans Nikolaisen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.
 1. Fastsættelse af kontingent
  Kontingent er uændret 300 kr. pr. familie. 
 1. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg var Jørn Munk Nielsen, Niels Regnar Sørensen og John Nielsen. Alle blev genvalgt. 
 1. Valg af suppleanter
  På valg var Poul Berg og Hans Ørnbøl. Begge blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Henrik Brixen. Rækkefølgen bliver fastlagt på førstkommende bestyrelsesmøde.
 1. Valg af revisor
  Morten Klyvø blev valgt for 2 år.
 1. Valg af revisorsuppleant
  Kurt Henriksen.
 1. Eventuelt
  Formanden takkede Jørn Munk Nielsen for en myndig styring af generalforsamlingen. 

Efterfølgende generalforsamlingen var der temamøde om specielt Lokallistens fremtidige ståsted. Dette skete med baggrund i et indlæg fra Dan og Sven. Indlæggene gav grundlag for en god og konstruktiv debat – herunder om det værdiorienterede element skal have en mere fremtrædende plads i Lokallistens fremtidige arbejde. Der var under alle omstændigheder masser af input til det videre arbejde med at få fastlagt Lokallistens fremtidig ståsted.